(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

ดาวน์โหลดวิทยฐานะ

docx
VCK04-แบบประเมินรูปแบบเทคนิคสื่อ-กลยุทธ์-วิธีสอน.docx
VCK04-แบบประเมินรูปแบบเทคนิคสื่อ-กลยุทธ์-วิธีสอน-2566
pdf
Meaning_TeachingMethod.pdf
Meaning_TeachingMethod
docx
VCK01-รายงานวิจัยในชั้นเรียน-2565.docx
VCK01-รายงานวิจัยในชั้นเรียน-2565
docx
VCK02-แบบประเมิน-กระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ-2565.docx
VCK02-แบบประเมิน-กระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ-2565
docx
VCK03-แบบประเมินผลการจัดหน่วยการเรียนรู้-2565.docx
VCK03-แบบประเมินผลการจัดหน่วยการเรียนรู้-2565
docx
VCK05-แบบประเมินหลักสูตร-การใช้หลักสูตร-2565.docx
VCK05-แบบประเมินหลักสูตร-การใช้หลักสูตร-2565
docx
VCK06-แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-IEP-2565.docx
VCK06-แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-IEP-2565
docx
VCK07-1-2 -แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล-รายงาน-256.docx
VCK07-1-2 -แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล-รายงาน-2565
docx
VCK08-รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้-2565.docx
VCK08-รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้-2565
docx
VCK09-1-รายงานการผลิตสื่อ-2565.docx
VCK09-1-รายงานการผลิตสื่อ-2565
docx
VCK09-2-รายงานการใช้สื่อ-2565.docx
VCK09-2-รายงานการใช้สื่อ-2565
docx
VCK09-3-แบบประเมินการใช้สื่อ(ภายในโรงเรียน)-2565.docx
VCK09-3-แบบประเมินการใช้สื่อ(ภายในโรงเรียน)-2565
docx
VCK09-4-แบบตอบรับการแผยแพร่สื่อ(ภายนอก)-2565.docx
VCK09-4-แบบตอบรับการแผยแพร่สื่อ(ภายนอก)-2565
docx
VCK10-คำอธิบายรายวิชา-2565.docx
VCK10-คำอธิบายรายวิชา-2565
docx
VCK11-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้-2565.docx
VCK11-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้-2565
docx
VCK12-โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้-2565.docx
VCK12-โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้-2565
docx
VCK13-ตัวอย่างบันทึกหลังแผนและแบบประเมินฯ-2565.docx
VCK13-ตัวอย่างบันทึกหลังแผนและแบบประเมินฯ-2565
docx
EC11-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้-2565.docx
EC11-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้-2565
docx
EC12-โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้-2565.docx
EC12-โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้-2565
docx
EC13-ตัวอย่างบันทึกหลังแผนและแบบประเมินฯ-2565.docx
EC13-ตัวอย่างบันทึกหลังแผนและแบบประเมินฯ-2565
^