แนวการจัดการศึกษา

วันที่ 05 ส.ค. 2563
ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาต้องถึงพร้อมซึ่งความดี ความรู้ มีความสุข 
ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์  
แข็งแรง และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด


คำขวัญของโรงเรียน

วิชาการเป็นเลิศ   ก่อเกิดคุณธรรม
เด่นล้ำวินัย  มีใจนักกีฬา 

 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

สถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้การบริหารงาน
แบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจของโรงเรียน

                    1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม
                    2. ส่งเสริม สนับสนุน จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
                    3. จัดหา ปรับปรุง ซ่อมแซม และพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
                    4. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 

เป้าประสงค์โรงเรียน

                    1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
                    2. ผู้เรียนมีคุณภาพ
                    3. บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
                    4. สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
                    5. สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพียงพอ  และเหมาะสม
                    6. สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

 

ยุทธศาสตร์โรงเรียน

                    1. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
                    2. การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
                    3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
                    4. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และสารสนเทศทางการศึกษา
                    5. การพัฒนาอาคารสถานที่
                    6. การพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง