คณะผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 18 ก.ย. 2562
ดร.ธัญศญา  ธรรศโสภณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายชำนาญ  ซื่อดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

และแผนงาน
 
น.ส.บุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นายรุจนันท์  ปทุมานนท์
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
 

ดร.อุเทน  วางหา
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ