คณะผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 16 ธ.ค. 2561
ดร.ธัญศญา  ธรรศโสภณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายชำนาญ  ซื่อดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร

 
น.ส.บุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริการ
 
นายรุจนันท์  ปทุมานนท์
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายปกครอง

ดร.อุเทน  วางหา
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ