คณะผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 20 พ.ค. 2561


นายอดุลย์  บุญประคอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


นายชำนาญ  ซื่อดี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายปกครอง
น.ส.บุษยพรรณ์  แสงไชยพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริการ
นายรุจนันท์  ปทุมานนท์
รักษาการ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายวิชาการ