คณะผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 09 ส.ค. 2563ดร.ธัญศญา  ธรรศโสภณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

น.ส.บุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
น.ส.ทรายทิพย์  ธีระเดชพงศ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน
 
ดร.อุเทน  วางหา
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 

-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล