คณะผู้บริหารสถานศึกษา

วันที่ 05 มิ.ย. 2563ดร.ธัญศญา  ธรรศโสภณ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

น.ส.บุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
ดร.อุเทน  วางหา
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
 
น.ส.ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์
ครู รักษาการในตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
และแผนงาน

-
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารงานบุคคล