คณะครูระดับอนุบาล

วันที่ 05 มิ.ย. 2563

 
นางฐิติรัตน์   ไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.รชยา  ใช้ทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2
 

น.ส.เบญญทิพย์  คำสิม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3
 

น.ส.สายหยุด  เลาหบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4
 
     


 
น.ส.ปุญชรัสม์   ไชยชนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.สมศิริ   ส่งสกุลเดชา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 2

นางชญานิศ   คงดารา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 3

น.ส.สิรภากรณ์   โตเพ็ชร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 4 
นายเอนก   ใจอารีย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางลิรารัตน์   จันทะคูณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 2

น.ส.ศุภากร  เทียนกระจ่าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 3

น.ส.พวงเพชร  บุญมางาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 4

นางกนกกร  ระเบียบ
ครูพิเศษ


น.ส.รวิภา  จ้ายหนองบัว
ครูพิเศษ
 
 
นางรุ่งทิพย์  มุ่งแฝงกลาง
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

างสาวเกศินี  เสือเดช
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

างสายใจ  พิกุลณี
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

น.ส.รัตนา  กุ่ยสาคร
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

น.ส.พรพรรนวณ  ปานศิลา
สนับสนุนการสอนปฐมวัย