คณะครูระดับอนุบาล

วันที่ 16 ธ.ค. 2561

 
นางเพ็ญนภา  เปาทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางลิรารัตน์  จันทะคูณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2
 

นางกนกกร  ระเบียบ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3
 

น.ส.สายหยุด  เลาหบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4
 
      
นางน้ำผึ้ง  พันตาวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 

น.ส.สิรภากรณ์  โตเพ็ชร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 2

น.ส.นฤมล  มากู่
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 3

น.ส.เบญญทิพย์  คำสิม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 4
 
นางฐิติรัตน์  ไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางชญานิศ   คงดารา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 2

น.ส.สมศิริ  ส่งสกุลเดชา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 3

นางปิยะนารถ  พิทักษ์อรรณพ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 4
 
 
 
นางรุ่งทิพย์  มุ่งแฝงกลาง
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

างสาวเกศินี  เสือเดช
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

างสายใจ  พิกุลณี
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

น.ส.รัตนา  กุ่ยสาคร
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

น.ส.พรพรรนวณ  ปานศิลา
สนับสนุนการสอนปฐมวัย