คณะครูระดับอนุบาล

วันที่ 20 พ.ค. 2561น.ส.กัญญาภัทร  บุญแท่น
ผู้ดูแลเด็ก
 

น.ส.กมลณิชา   เทียนกระจ่าง
ผู้ดูแลเด็ก
 

นางศิวารัตน์  อาจชัยสิทธิ์
พี่เลี้ยงเด็ก
 
 
นางเพ็ญนภา  เปาทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางลิรารัตน์  จันทะคูณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2
 

น.ส.บุษกร  แจ่มสว่าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3
 

น.ส.สายหยุด  เลาหบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4
 
     

 
นางฐิติรัตน์  ไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางชญานิศ   คงดารา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2

น.ส.สมศิริ  ส่งสกุลเดชา
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3

นางปิยะนารถ  พิทักษ์อรรณพ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4
 
นางน้ำผึ้ง  พันตาวงษ์
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 

น.ส.สิรภากรณ์  โตเพ็ชร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 2

น.ส.นฤมล  มากู่
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 3

น.ส.เบญญทิพย์  คำสิม
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 4
 
นางฐิติรัตน์  ไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางชญานิศ   คงดารา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 2

น.ส.สมศิริ  ส่งสกุลเดชา
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 3

นางปิยะนารถ  พิทักษ์อรรณพ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 4
 

นางกนกกร  ระเบียบ
ครูพิเศษ
 

นางรุ่งทิพย์  มุ่งแฝงกลาง
พี่เลี้ยงอนุบาล
 

นางวันพร  วงศ์จำปา
พี่เลี้ยงอนุบาล
 

นางมยุรา  บัวโหมด
พี่เลี้ยงอนุบาล
 

นางเกศินี  เสือเดช
พี่เลี้ยงอนุบาล

น.ส.รัตนา  กุ่ยสาคร
พี่เลี้ยงอนุบาล

นางรพีพร   ภู่สุวรรณ
พี่เลี้ยงอนุบาล