คณะครูระดับอนุบาล

วันที่ 13 พ.ย. 2562

 
นางฐิติรัตน์   ไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.รชยา  ใช้ทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2
 

นางปิยะนารถ  พิทักษ์อรรณพ
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3
 

น.ส.สายหยุด  เลาหบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4
 
     


 
น.ส.ปุญชรัสม์   ไชยชนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.สมศิริ   ส่งสกุลเดชา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 2

นางชญานิศ   คงดารา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 3

น.ส.สิรภากรณ์   โตเพ็ชร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 4 
นายเอนก   ใจอารีย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางลิรารัตน์   จันทะคูณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 2

ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 3

น.ส.พวงเพชร  บุญมางาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 4

นางกนกกร  ระเบียบ
ครูพิเศษ


น.ส.เบญญทิพย์  คำสิม
ครูพิเศษ
 

น.ส.กมลชนก  อินทร์สุวรรณ
ครูพิเศษ
นางรุ่งทิพย์  มุ่งแฝงกลาง
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

างสาวเกศินี  เสือเดช
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

างสายใจ  พิกุลณี
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

น.ส.รัตนา  กุ่ยสาคร
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

น.ส.พรพรรนวณ  ปานศิลา
สนับสนุนการสอนปฐมวัย