คณะครูระดับอนุบาล

วันที่ 09 ส.ค. 2563

 
นางฐิติรัตน์   ไพศาล
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.รชยา  ใช้ทอง
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2
 

น.ส.เบญญทิพย์  คำสิม
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3
 

น.ส.สายหยุด  เลาหบุตร
ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4
 
     


 
น.ส.ปุญชรัสม์   ไชยชนะ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.สมศิริ   ส่งสกุลเดชา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 2

นางชญานิศ   คงดารา
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 3

น.ส.สิรภากรณ์   โตเพ็ชร
ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 4 
นายเอนก   ใจอารีย์
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางลิรารัตน์   จันทะคูณ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 2

น.ส.ศุภากร  เทียนกระจ่าง
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 3

น.ส.พวงเพชร  บุญมางาม
ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 4

นางสาวพิชชากานต์  ขุนทรง
ครูพิเศษ


นางกนกกร  ระเบียบ
ครูพิเศษ (คอมพิวเตอร์)
 

น.ส.รวิภา  จ้ายหนองบัว
ครูพิเศษ (ภาษาจีน)

น.ส.สุพรรษา  ฮีสวัสดิ์
ครูพิเศษ (ภาษาอังกฤษ)

นายนรินทร์  หรรษา
ครูพิเศษ (พลศึกษา)
 
นางรุ่งทิพย์  มุ่งแฝงกลาง
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

างสาวเกศินี  เสือเดช
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

างสายใจ  พิกุลณี
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

น.ส.รัตนา  กุ่ยสาคร
สนับสนุนการสอนปฐมวัย
 

น.ส.พรพรรนวณ  ปานศิลา
สนับสนุนการสอนปฐมวัย