คณะครูระดับประถมศึกษา

วันที่ 21 ก.พ. 2561 
นางจิตติมา  ซื่อดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 

นางนิศาวรรณ บุญประเสริฐภิญโญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1
 

น.ส.รินดา  จิตต์น้ำใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2
 

นางจรัส  ปรีเปรมโอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3
 

น.ส.แก่นนภา  ชูพูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4
 

นายศุภรัฐ  ใช้ทอง
ครูพิเศษ
 

น.ส.นุชนาฏ  กุลภัทร์แสงทอง
ครูพิเศษ
 
      
นางนิ่มอนงค์  อยู่ทรง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 

นางวัลยา  จำปาเทศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1
 

น.ส.ธัญรดี  จิตอุดมสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2
 

นางนันทวรรณ   อ่วมเกตุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3
 

น.ส.พฤกษา  ปัญญาธงชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4

นายสุภรัตน์   อินทรสมบูรณ์  
ครูพิเศษ


นายอิทธิพล  จันทร์หอม
ครูพิเศษ


น.ส.นุจรี  คำเวียง
ครูพิเศษ

น.ส.รัชภร  ธรรศโสภณ
ครูพิเศษ
 
 
นางทิพย์สุคนธ์  คอนเอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 

นายเอนก   ใจอารีย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1
 

น.ส.ชนกานต์   ระวีสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2
 

น.ส.ศศิธร  ตั้นหุ้ย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 3
 
 
น.ส.ศิณิสา   ตั๊งสมบุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 4
 

นางอรวรรณ  สกุลดี
ครูพิเศษ
 

 นายชัยธัช  ธรรศโสภณ
ครูพิเศษ
 

 

น.ส.สุพรรษา  เบี้ยวบังเกิด
ครูพิเศษ
 
 
 
นายวาเลนไทม์  เอี้ยงชะอุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 

นายอภิสิทธิ์  กุลภัทร์แสงทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1
 

น.ส.พรหมพร  บุญชู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2
 

นางชยาภรณ์  แฟงเอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 3
 

น.ส.ศิรินภัส  ชมปรารภ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 4
 

นายสุรสิทธิ์  แซ่พัว
ครูพิเศษ
 

ายทินกร  คุณชมภู
ครูพิเศษ
 
 
นายสมบัติ  แฟ้มคลองขอม
ครูพิเศษ
 
 
นางอารีย์  รอดวิลัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 

น.ส.อุไร  แซ่ตัน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1
 

น.ส.ปาริฉัตร  สารพัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2
 

น.ส.โชติกา  ปิยวัฒนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3
 

นางรัชนี  ปิยางสุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 4
 

นายวรพจน์  ครองภิญโญ
ครูพิเศษ
 

นายณัฐภัทร  สุวรรณปาน 
ครูพิเศษ
 
 
นายพิทักษ์พล  ศรีไพบูลย์
ครูพิเศษ
 
 
 
นางสุมน  โปษยกฤต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางชนัญญ์ทิชา  ไร่เจริญทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1
 

น.ส.อัญญารัตน์  ภู่ทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2
 

น.ส.ธนภรณ์  มัชพงษ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 3
 

นายรุจนันท์  ปทุมานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4
 

นางเรณู  ธรรมสถิร
ครูพิเศษ
 

นายธนิต  ปรีเปรมโอน
ครูพิเศษ
 

นายสราวุธ  ติ่งคล้าย  
ครูพิเศษ

นายกฤต  โปษยกฤต  
ครูพิเศษ