คณะครูระดับประถมศึกษา

วันที่ 16 ธ.ค. 2561


 
นางนิ่มอนงค์  อยู่ทรง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 

นางวัลยา  จำปาเทศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1
 

น.ส.ธัญรดี  จิตอุดมสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2
 

น.ส.สุพรรณษา เบี้ยวบังเกิด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3
 

น.ส.พฤกษา  ปัญญาธงชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4

นายณัฐภัทร   สุวรรณปาน
ครูพิเศษ


น.ส.นุจรี  คำเวียง
ครูพิเศษ

 
นายอิทธิพล  จันทร์หอม
ครูพิเศษ
 
 
นางจิตติมา  ซื่อดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 

นางนิศาวรรณ บุญประเสริฐภิญโญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1
 

น.ส.รินดา  จิตต์น้ำใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2
 

นางจรัส  ปรีเปรมโอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3
 

น.ส.แก่นนภา  ชูพูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4
 

นายศุภรัฐ  ใช้ทอง
ครูพิเศษ
 

น.ส.นุชนาฏ  กุลภัทร์แสงทอง
ครูพิเศษ
 
 
น.ส.อุไร  แซ่ตัน
ครูพิเศษ
 
 
นางทิพย์สุคนธ์  คอนเอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 

นายเอนก   ใจอารีย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1
 

น.ส.ชนกานต์   ระวีสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2
 

น.ส.ศศิธร  ตั้นหุ้ย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 3
 


 น.ส.ศิณิสา   ตั๊งสมบุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 4


นายสุภรัตน์  อินทรสมบูรณ์
ครูพิเศษ
 

 
    
นางรัชนี  ปิยางสุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 
หัวหน้าสายชั้น
 

นายอภิสิทธิ์  กุลภัทร์แสงทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1
 

นายสุรสิทธิ์   แซ่พัว
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 3
 

น.ส.ศิรินภัส  ชมปรารภ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 4
 

นายวาเลนไทม์  เอี้ยงชะอุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 5
 

ายทินกร  คุณชมภู
ครูพิเศษ
 

น.ส.ศุภลักษณ์  พึ่งเพาะปลูก
ครูพิเศษ
 
      
น.ส.โชติกา  ปิยวัฒนะ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3
หัวหน้าสายชั้น
 

นายสมบัติ  แฟ้มคลองขอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1
 

น.ส.ปาริฉัตร  สารพัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2
 

นางชยาภรณ์  แฟงเอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 4
 

น.ส.พรหมพร  บุญชู
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5
 

นางอารีย์  รอดวิลัย
ครูพิเศษ
 

นางบุญยืน  เทพสง่า
ครูพิเศษ
 
 
นายสราวุธ  ติ่งคล้าย
ครูพิเศษ
 
  
นางสุมน  โปษยกฤต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.กุสุมา  วงษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1
 

น.ส.อัญญารัตน์  ภู่ทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2
 

นางชนัญญ์ทิชา  ไร่เจริญทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 3
 

นายรุจนันท์  ปทุมานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4
 

นางเรณู  ธรรมสถิร
ครูพิเศษ
 

นายธนิต  ปรีเปรมโอน
ครูพิเศษ