คณะครูระดับประถมศึกษา

วันที่ 09 ส.ค. 2563 
นางจิตติมา  ซื่อดี
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 

น.ส.สุพรรษา   เบี้ยวบังเกิด
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2
 

น.ส.ศศิธร  ตั้นหุ้ย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3
 

นายวาเลนไทม์  เอี้ยงชะอุ่ม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4
 

นางนิศาวรรณ บุญประเสริฐภิญโญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5
 

น.ส.นุชนาฎ  กุลภัทร์แสงทอง
ครูพิเศษ
 

นางกันยุมา  อินทร์เขียว
ครูพิเศษ
 
 
นายกฤต  โปษยกฤต
ครูพิเศษ
  
นางนิ่มอนงค์  อยู่ทรง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 

น.ส.นุจรี  คำเวียง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2
 

น.ส.พฤกษา  ปัญญาธงชัย
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3
 

นางชยาภรณ์  แฟงเอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4
 

น.ส.รินดา  จิตต์น้ำใจ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 5

นายศุภรัฐ   ใช้ทอง
ครูพิเศษ


น.ส.รัชภร  ธรรศโสภณ
ครูพิเศษ

      
น.ส.แก่นนภา  ชูพูล
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 

นางทิพย์สุคนธ์  คอนเอม
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2
 

น.ส.ธัญรดี   จิตอุดมสุข
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 3
 

นางวัลยา   จำปาเทศ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 4
 


น.ส.ศิณิสา  ตั๊งสมบุญ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5


นายอิทธิพล   จันทร์หอม
ครูพิเศษ

นายสุภรัตน์  อินทรสมบูรณ์
ครูพิเศษ

 
    
นางสุมน  โปษยกฤต
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 

น.ส.พรพรหม  คชพันธ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2
 

น.ส.ปาลิตา   เทียนทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 3
 

น.ส.โชติกา   ปิยวัฒนา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 4
 

น.ส.ชนัตถ์โสภิณ  คณินพิพัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 5
 

ายทินกร  คุณชมภู
ครูพิเศษ
 

นายวรพจน์  ครองภิญโญ
ครูพิเศษ
 
     
 
นายสุทัศน์  ศิริปักมานนท์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 

น.ส.ชนกานต์   ระวีสวัสดิ์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2
 

น.ส.ศิรินภัส   ชมปรารภ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3
 

น.ส.อัญญารัตน์  ภู่ทอง
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 4
 

นายณัฐภัทร   สุวรรณปาน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5
 

นายสราวุธ  ติ่งคล้าย
ครูพิเศษ
 

น.ส.พรหมพร  บุญชู
ครูพิเศษ
 
     
 
นางรัชนี   ปิยางสุ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางจรัส  ปรีเปรมโอน
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2
 

นางชนัญญ์ทิชา  ไร่เจริญทรัพย์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 3
 

น.ส.กุสุมา  วงษา
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4
 

น.ส.ปาริฉัตร  สารพัฒน์
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5
 

นายธนิต  ปรีเปรมโอน
ครูพิเศษ
 

น.ส.ศุภลักษณ์  พึ่งเพาะปลูก
ครูพิเศษ