คณะครูระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 18 ก.ย. 2562 
นายสมบัติ   แฟ้มคลองขอม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.ชนัตถ์โสภิณ   คณินพิพัฒน์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2
 

น.ส.สุอารีย์  พันหุ่น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3
 

น.ส.วันดี  กุลภัทร์แสงทอง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4
 

นายวรพจน์  ครองภิญโญ
ครูพิเศษ
 

นายชลธิศ  บุญจันทร์
ครูพิเศษ
 

 
 
น.ส.อรอนงค์  อุ่นแก้ว
 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.สมบูรณ์  พิลาแดง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
 

น.ส.วันวิสา  จั่นจินดา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3
 

นางนันทวรรณ   อ่วมเกตุ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4
 

น.ส.อรัญญา  เนื่องผาสุข
ครูพิเศษ

นายภัทรพัฒน์  ชัยภาคภูมิ
ครูพิเศษ


น.ส.รวิภา   จ้ายหนองบัว
ครูพิเศษ

      
น.ส.จารุวรรณ  มารุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.พรสวรรค์  ชินวงค์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2
 

น.ส.วิรัญญา  สำพันธมิตร
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3
 

น.ส.ทรายทิพย์  ธีระเดชพงศ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4
 


ดร.อุเทน  วางหา
ครูพิเศษ


น.ส.ปราณี  พุ่มประดับ
ครูพิเศษ

นายสมปอง  พงษ์สุทธิโสภา
ครูพิเศษ
 
น.ส.กฤตยา   ผลาทร
ครูพิเศษ