คณะครูระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 09 ส.ค. 2563 
นายสมบัติ   แฟ้มคลองขอม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.ปวริศา  แก้วมุก
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2
 

น.ส.สุอารีย์  พันหุ่น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3
 

น.ส.วันดี  กุลภัทร์แสงทอง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4
 

ว่าที่ ร.ต.กฤตภาส  ตีรมาโนช
ครูพิเศษ
 

นายพิทักษ์พล  ศรีไพบูลย์
ครูพิเศษ
 

  
น.ส.อรอนงค์  อุ่นแก้ว
 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.สมบูรณ์  พิลาแดง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
 

น.ส.วันวิสาข์  จั่นจินดา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3
 

นางนันทวรรณ   อ่วมเกตุ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4
 

น.ส.อรัญญา  เนื่องผาสุข
ครูพิเศษ

นายภัทรพัฒน์  ชัยภาคภูมิ
ครูพิเศษ


นายพสิษฐ์  กุศลธรรมรัตน์
ครูพิเศษ

      
น.ส.จารุวรรณ  มารุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.ศศิประภา  พิมสาร
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2
 

น.ส.วิรัญญา  สำพันธมิตร
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3
 

น.ส.พรสวรรค์  ชินวงค์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4
 


นายสมปอง  พงษ์สุทธิโสภา
ครูพิเศษ


น.ส.วิชุตา   สว่างจิต
ครูพิเศษ