คณะครูระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 15 ธ.ค. 2560 
นายสุทัศน์  ศิริปักมานนท์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

นางกนิษฐา  ชูโต๊ะ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2
 

นางบุญยืน  เทพสง่า
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3
 

น.ส.อัญญารัตน์  ภู่ทอง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4
 
 
น.ส.วันดี  กุลภัทร์แสงทอง
ครูพิเศษ
 
 
น.ส.ปราณี  พุ่มประดับ
 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.อรอนงค์  อุ่นแก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
 

น.ส.สมบูรณ์   พิลาแดง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3
 

น.ส.สุอารีย์  พันหุ่น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4
 

นายภัทรพัฒน์  ชัยภาคภูมิ
ครูพิเศษ

นายวิรุตต์  แก้วดี
ครูพิเศษ

 

 
 
 
 
น.ส.จารุวรรณ  มารุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.พรสวรรค์  ชินวงค์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2
 

น.ส.กฤตยา  ผลาทร
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3
 

น.ส.ทรายทิพย์  ธีระเดชพงศ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4
 


น.ส.อรัญญา  เนื่องผาสุข
ครูพิเศษ


นายสมปอง  พงษ์สุทธิโสภา
ครูพิเศษ

นายอุเทน  วางหา
ครูพิเศษ