คณะครูระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 18 ก.พ. 2563 
นายสมบัติ   แฟ้มคลองขอม
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.ศิณิสา   ตั๊งสมบุญ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2
 

น.ส.สุอารีย์  พันหุ่น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3
 

น.ส.วันดี  กุลภัทร์แสงทอง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4
 

นายวรพจน์  ครองภิญโญ
ครูพิเศษ
 

น.ส.ศุภลักษณ์   พึ่งเพาะปลูก
ครูพิเศษ
 

  
น.ส.อรอนงค์  อุ่นแก้ว
 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.สมบูรณ์  พิลาแดง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
 

น.ส.วันวิสาข์  จั่นจินดา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3
 

นางนันทวรรณ   อ่วมเกตุ
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4
 

น.ส.อรัญญา  เนื่องผาสุข
ครูพิเศษ

นายภัทรพัฒน์  ชัยภาคภูมิ
ครูพิเศษ


น.ส.ศศิประภา  พิมสาร
ครูพิเศษ

      
น.ส.จารุวรรณ  มารุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.พรสวรรค์  ชินวงค์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2
 

น.ส.วิรัญญา  สำพันธมิตร
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3
 

น.ส.รวิภา   จ้ายหนองบัว
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4
 


ดร.อุเทน  วางหา
ครูพิเศษ


น.ส.ทรายทิพย์  ธีระเดชพงศ์
ครูพิเศษ

นายสมปอง  พงษ์สุทธิโสภา
ครูพิเศษ
 น.ส.วิชุตา   สว่างจิต
ครูพิเศษ