คณะครูระดับมัธยมศึกษา

วันที่ 19 ต.ค. 2561 
นายสุทัศน์  ศิริปักมานนท์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.ชนัตถ์โสภิณ   คณินพิพัฒน์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2
 

น.ส.วันวิสา  จั่นจินดา
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3
 

น.ส.วิรัญญา  สำพันธมิตร
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4
 

น.ส.วันดี  กุลภัทร์แสงทอง
ครูพิเศษ

นายวรพจน์  ครองภิญโญ
ครูพิเศษ

นายชลธิศ บุญจันทร์
ครูพิเศษ
 
น.ส.ปราณี  พุ่มประดับ
 ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.อรอนงค์  อุ่นแก้ว
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2
 

น.ส.สมบูรณ์  พิลาแดง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3
 

น.ส.สุอารีย์  พันหุ่น
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4
 

น.ส.อรัญญา  เนื่องผาสุข
ครูพิเศษ

นายภัทรพัฒน์  ชัยภาคภูมิ
ครูพิเศษ


นายวทัญญู  สว่างประเสริฐ
ครูพิเศษ

      
น.ส.จารุวรรณ  มารุ่งเรือง
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1
หัวหน้าสายชั้น
 
 

น.ส.พรสวรรค์  ชินวงค์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2
 

น.ส.กฤตยา  ผลาทร
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3
 

น.ส.ทรายทิพย์  ธีระเดชพงศ์
ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4
 


นายอุเทน  วางหา
ครูพิเศษ


นายสมปอง  พงษ์สุทธิโสภา
ครูพิเศษ

นายสุรสิทธิ์  แซ่พัว
ครูพิเศษ