เจ้าหน้าที่และบุคลากร

วันที่ 13 พ.ย. 2562นายพนม  แก้วดี
นักการภารโรง
 

นายประเดิม  แก้วบริสุทธิ์
นักการภารโรง
 

นายแฉล้ม  เบี้ยวบังเกิด
นักการภารโรง
 

นายนรินทร์  หรรษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.ฐิตารีย์  กอแก้วบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.ทักษพร  คุ้มรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.รัชภร  ธรรศโสภณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.จารุวรรณ  ชุมปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.นันทนา   สกลเกียรติ
เจ้าหน้าที่ธุรการ