เจ้าหน้าที่และบุคลากร

วันที่ 16 ธ.ค. 2561นายพนม  แก้วดี
นักการภารโรง
 

นายประเดิม  แก้วบริสุทธิ์
นักการภารโรง
 

นายแฉล้ม  เบี้ยวบังเกิด
นักการภารโรง
 

นายนรินทร์  หรรษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.รัตติกาล  แก้วบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.ทักษพร  คุ้มรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.รัชภร  ธรรศโสภณ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.จารุวรรณ  ชุมปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ