เจ้าหน้าที่และบุคลากร

วันที่ 20 พ.ค. 2561นายพนม  แก้วดี
นักการภารโรง
 

นายประเดิม  แก้วบริสุทธิ์
นักการภารโรง
 

นายแฉล้ม  เบี้ยวบังเกิด
นักการภารโรง
 

นายนรินทร์  หรรษา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.รัตติกาล  แก้วบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.ทักษพร  คุ้มรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

น.ส.จารุวรรณ  ชุมปัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
 

นางสนอง  ศรีอ่อน
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
 

น.ส.ปรีดา  แซ่ตั้ง
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
 

นางปทุมทิพย์  กลิ่นจันทร์
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
 

นางลำเพย  ทองผกา
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
 

นางดอกไม้  กันสี
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร
 

 

นางเครือวัลย์  เทียนกระจ่าง
เจ้าหน้าที่โรงอาหาร