นักศึกษาฝึกสอน

วันที่ 15 ธ.ค. 2560


 


น.ส.วิริญจ์  แก้วดี
นักศึกษาฝึกสอน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

 

น.ส.จีราภรณ์   สุมานนท์ 
นักศึกษาฝึกสอน

จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

 

น.ส.อารีพร  เพ็งน้อย
นักศึกษาฝึกสอน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

 

นายวทัญญู  สว่างประเสริฐ
นักศึกษาฝึกสอน

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
 

นายธนกร  แสงพิทักษ์
นักศึกษาฝึกสอน

จากสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
 

นายธรรมรัตน์  ใจกล้า
นักศึกษาฝึกสอน

จากสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร
 
 
นายธนพล   สมพงษ์
นักศึกษาฝึกสอน

จากสถาบันการพลศึกษา
วิทยาเขตสมุทรสาคร