คุณครูเรณู ธรรมสถิร

วันที่ 28 มี.ค. 2563


ดาวน์โหลดไฟล์แนบผลงานวิชาการของคุณครูเรณ  ธรรมสถิร > การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ รายวิชาเพิ่มเติม ง 22202 งานมาลัยใบตอง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบผลงานวิชาการของคุณครูเรณ  ธรรมสถิร  > รายงานการศึกษาเรื่อง การสร้างและผลการใช้ชุดการสอนสื่อประสม รายวิชาเพิ่มเติม ง 21202 ขนมไทยท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และ ความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)