คุณครูลิรารัตน์ จันทะคูณ

วันที่ 09 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบผลงานทางวิชาการของครูลิรารัตน์  จันทะคูณ >  การใช้หนังสือภาพคำคล้องจองเพื่อส่งเสริมความมีน้ำใจของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 3 
ดาวน์โหลดไฟล์แนบผลงานทางวิชาการของครูลิรารัตน์  จันทะคูณ > การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย