ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

วันที่ 05 ส.ค. 2563

หลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานตัวชี้วัด 2551

ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

หลักสูตรแกนกลางและมาตรฐานตัวชี้วัด 2560 (แก้ไข)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลดไฟล์แนบตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง > สาระภูมิศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ