คุณครูประวิทย์ การินทร์

วันที่ 05 ส.ค. 2563
ดาวน์โหลดไฟล์แนบผลงานวิชาการของคุณครูประวิทย์ การินทร์  > การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยการใช้เฟซบุ๊กเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้


ดาวน์โหลดไฟล์แนบผลงานวิชาการของคุณครูประวิทย์ การินทร์ > การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP) และเฟซบุ๊ก เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2