คุณครูศุภรัฐ ใช้ทอง

วันที่ 05 ส.ค. 2563
ชื่อผลงานทางวิชาการ          การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
ชื่อผู้วิจัย                              นายศุภรัฐ  ใช้ทอง
ปีการศึกษา                          2562
 

บทคัดย่อ

          การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อ       1) หาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร      ปีการศึกษา 2562จำนวน 31คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน 5เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test)
         
             สรุปผลการศึกษา 
              1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เท่ากับ 80.09/79.64ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (75/75) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพทุกเล่ม
              2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย 10.60 และหลังเรียนเฉลี่ย 15.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนเรียน 2.09761และหลังเรียน 1.66761 ดังนั้น นักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
            3. ความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนรู้ เรื่อง การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เฉลี่ยร้อยละ 2.61อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก