(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Download

pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 22/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 20/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 19/2565.pdf
คำสั่งที่ 19/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 18/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียน 17/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียน 15/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
pdf
คำสั่งโรงเรียน 12/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
pdf
คำสั่งโรงเรียน 11/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 10/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบพิธีไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ปีการศึกษา2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 9/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานงานระบบการดูแลช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรมผู้เรียน ประจำการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 2/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ่ายเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 8/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหัวหน้าอาคาร/เวรประจำสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 7/2565.pdf
เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่และแต่งตั้งหัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 6/2565.pdf
เรื่อง การแต่งตั้งครูประจำห้องปฏิบัติการ และห้องแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 5/2565.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังติดตามและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ รองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 35/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 36/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา
pdf
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 38/2564.pdf
คำสั่งที่ 38 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับครูเชี่ยวชาญ
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 37/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ระดับครูชำนาญการพิเศษ
^