(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Download

pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 41/2564.pdf
คำสั่งที่ 41 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหัวหน้าอาคาร/เวรประจำสัปดาห์ ประจำปีการศึกษา 2564
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 39/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมงานลอยกระทง ประจำปี 2564
pdf
คำสั่งเทศบาลที่ 458/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน
pdf
คำสั่งเทศบาลที่ 420/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 28/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน กันยายน
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 26/2564.pdf
เรื่อง ขอแก้ไขโครงสร้างการบริหารของสถานศึกษา และแต่งตั้งหัวหน้างานเพิ่มเติม
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 25/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 23/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน กรกฎาคม
pdf
คำสั่งเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ที่ 202/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ โครงการสนันสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2564
pdf
คำสั่งเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ที่ 201/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 22.pdf
เรื่อง การแต่งตั้งครูประจำห้องปฏิบัติการ และห้องแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 17.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการใช้และปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 16.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 15.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 14.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 13.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 12.pdf
คำสั่งที่ 12 เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่และแต่งตั้งหัวหน้างานฝ่ายต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2564
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 21/2564.pdf
เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบแก่พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนการสอน)
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 11/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน มิถุนายน
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 10/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม
^