(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Download

pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 9/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 8/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 7/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน เมษายน
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 6/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 5/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งเวรป้องกันอัคคีภัยและรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 4/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ จ่ายเงินโครงการอาหารกลางวันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโครานา 2019 (COVID-2019) ระลอกที่ 2
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 3/2564.pdf
เรื่อง แต่งตัังคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2/2563
pdf
คำสั่งโรงเรียนที่ 1/2564.pdf
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานประกันคุณภาพ ตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา
^