(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

วันคล้ายวันพระราชสมภพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลแดุลยเ

^