(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

พิธีมอบรางวัลให้แก่นักเรียน

^