(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ

  นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายวิรัช แตงเอี่ยม

  รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายบพิตร อินทรสมบูรณ์

  รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายสมชาติ มารุ่งเรือง

  รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นางสาวชนิดาภา นิลภูศรี

  ปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายเจษฎา จิราสุคนธ์

  รองปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายอัครเดช สอนประสิทธิ์

  รองปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นางสาวศุภิสรา มะแซ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

^