(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ

  นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายวิรัช แตงเอี่ยม

  รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายบพิตร อินทรสมบูรณ์

  รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายสมชาติ มารุ่งเรือง

  รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายพีระพงษ์ สิมิวณิชย์

  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายสุชาติ เบี้ยบังเกิด

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นายวันชัย กฤษฎาธาร

  เลขานุการนายกเทศมนตรี

 • thumbnail

  นางสาวชนิดาภา นิลภูศรี

  ปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นางสาวศุภิสรา มะแซ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

^