(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

คณะครูระดับประถมศึกษา

 • thumbnail

  นางจิตติมา ซื่อดี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.1)

 • thumbnail

  นายสรวิชญ์ เยี่ยมสาคร

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

 • thumbnail

  น.ส.พิศมัย สุขเกษมสุนทร

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3

 • thumbnail

  น.ส.นรินทร์ธร ชามนตรี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4

 • thumbnail

  นายเอนก ใจอารีย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5

 • thumbnail

  นายสหรัฐ การบรรจง

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  น.ส.จารุวรรณ ชุมปัญญา

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  น.ส.ธัญรดี จิตอุดมสุข

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.2)

 • thumbnail

  น.ส.นุจรี คำเวียง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2

 • thumbnail

  น.ส.พฤกษา ปัญญาธงชัย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3

 • thumbnail

  น.ส.ศศิธร ตั้นหุ้ย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4

 • thumbnail

  นางกันยุมา อินทร์เขียว

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 5

 • thumbnail

  นายณัฐภัทร สุวรรณปาน

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.รัชภร ธรรศโสภณ

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.แก่นนภา ชูพูล

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.3)

 • thumbnail

  น.ส.กวินทรา จินดาวงศ์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2

 • thumbnail

  น.ส.ศุภนิดา กลั่นกล้า

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 3

 • thumbnail

  นางวัลยา จำปาเทศ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ลักขณา จิตต์น้ำใจ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5

 • thumbnail

  น.ส.ปาลิตา เทียนทอง

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นายภัทรพัฒน์ ชัยภาคภูมิ

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นายเฉลิมวุฒิ ชัยสิทธิ์สงวน

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ ศิริปักมานนท์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.4)

 • thumbnail

  นายวาเลนไทม์ เอี้ยงชะอุ่ม

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.พสิษฐ์ กุศลธรรมรัตน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 3

 • thumbnail

  น.ส.นุชนาฎ กุลภัทร์แสงทอง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ชนัตถ์โสภิณ คณินพิพัฒน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 5

 • thumbnail

  นางชยาภรณ์ แฟงเอม

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  นายธาดาพงศ์ อินตาล

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  นางรัชนี ปิยางสุ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.5)

 • thumbnail

  น.ส.ศกลวรรณ เอี่ยมภักตร์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2

 • thumbnail

  นางจรัส ปรีเปรมโอน

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3

 • thumbnail

  นายพัชรากร นาคกล่ำ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 4

 • thumbnail

  น.ส.วานิสสา แก้วฉลวย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5

 • thumbnail

  นายสราวุธ ติ่งคล้าย

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.6)

 • thumbnail

  น.ส.ปวริศา แก้วมุก

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

 • thumbnail

  น.ส.วิรัญญา สำพันธมิตร

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 3

 • thumbnail

  นายชิดชัย โลกะธรรมะ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ปาริฉัตร สารพัฒน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5

 • thumbnail

  นายทินกร คุณชมภู

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  น.ส.ชนกานต์ ระวีสวัสดิ์

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

^