(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

คณะครูระดับมัธยมศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.พรสวรรค์ ชินวงค์

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.1)

 • thumbnail

  น.ส.กุสุมา วงษา

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

 • thumbnail

  น.ส.วิชุตา สว่างจิต

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3

 • thumbnail

  น.ส.วันดี กุลภัทร์แสงทอง

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4

 • thumbnail

  นายสมบัติ แฟ้มคลองขอม

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  น.ส.วันวิสาข์ จั่นจินดา

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.2)

 • thumbnail

  นางนันทวรรณ อ่วมเกตุ

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.บุญนิธิ คัสกุล

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3

 • thumbnail

  น.ส.สุอารีย์ พันหุ่น

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4

 • thumbnail

  นายภัทรพัฒน์ ชัยภาคภูมิ

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นายสมปอง พงษ์สุทธิโสภา

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.สมบูรณ์ พิลาแดง

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.3)

 • thumbnail

  น.ส.ศศิประภา พิมสาร

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

 • thumbnail

  น.ส.วิรัญญา สำพันธมิตร

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3

 • thumbnail

  น.ส.อรอนงค์ อุ่นแก้ว

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4

 • thumbnail

  น.ส.อรัญญา เนื่องผาสุข

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  น.ส.พรหมพร บุญชู

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นายอุเทน วางหา

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

^