(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลดร.อุเทน วางหา

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหารสถานศึกษา

ตำแหน่งครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^