(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

ดาวน์โหลดวิทยฐานะ

docx
VCK13-ตัวอย่างบันทึกหลังแผนและแบบประเมินฯ.docx
VCK13-ตัวอย่างบันทึกหลังแผนและแบบประเมินฯ
docx
VCK11-โครงสร้างรายวิชา.docx
VCK11-โครงสร้างรายวิชา
docx
VCK10-คำอธิบายรายวิชา.docx
VCK10-คำอธิบายรายวิชา
docx
VCK12-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้.docx
VCK12-โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
docx
VCK09-รายงานการผลิตและการใช้สื่อแบบประเมิน.docx
VCK09-รายงานการผลิตและการใช้สื่อแบบประเมิน
doc
VCK08-รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้.doc
VCK08-รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้
docx
VCK07-แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล-รายงาน.docx
VCK07-แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล-รายงาน
docx
VCK06-แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-IEP.docx
VCK06-แบบฟอร์มแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล-IEP
doc
VCK02-แบบประเมิน-กระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ.doc
VCK02-แบบประเมิน-กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู
doc
VCK05-แบบประเมินหลักสูตร-การใช้หลักสูตร.doc
VCK05-แบบประเมินหลักสูตร-การใช้หลักสูตร (ฉบับสถานศึกษาและกลุ่มสาระการเรียนรู้)
docx
VCK04-แบบประเมินรูปแบบเทคนิคสื่อ-กลยุทธ์-วิธีสอน.docx
VCK04-แบบประเมินรูปแบบเทคนิคสื่อ-กลยุทธ์-วิธีสอน
docx
VCK03-แบบประเมินผลการจัดหน่วยการเรียนรู้.docx
VCK03-แบบประเมินผลการจัดหน่วยการเรียนรู้
doc
VCK01-รายงานวิจัยในชั้นเรียน.doc
VCK01-รายงานวิจัยในชั้นเรียน
doc
ID_plan_สำหรับครูชำนาญการพิเศษ-2.doc
ID Plan ครูชำนาญการพิเศษ
doc
ID_plan_สำหรับครูชำนาญการ(1).doc
ID Plan ครูชำนาญการ
doc
ID_plan_สำหรับครูเชี่ยวชาญ.doc
ID Plan ครูเชี่ยวชาญ
doc
ตอนที่-3-ID_plan_ครู(1).doc
ID Plan ครู
doc
แบบตรวจสอบ วิทยฐานะที่ขอชำนาญการ.doc
แบบตรวจสอบ วิทยฐานะที่ขอชำนาญการ
doc
แบบตรวจสอบ วิทยฐานะที่ขอชำนาญการพิเศษ.doc
แบบตรวจสอบ วิทยฐานะที่ขอเชี่ยวชาญพิเศษ
doc
แบบตรวจสอบ วิทยฐานะที่ขอเชี่ยวชาญ.doc
แบบตรวจสอบ วิทยฐานะที่ขอเชี่ยวชาญ
1
^