(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

07 พ.ค. 2564 0 78

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามใบรายชื่อ แล้ว Scan QR Code เข้ากลุ่ม Line ประจำห้องเรียน เพื่อติดตามข่าวสารจากครูประจำชั้น โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองเพียง 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้น...

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

07 พ.ค. 2564 0 86

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามใบรายชื่อ แล้ว Scan QR Code เข้ากลุ่ม Line ประจำห้องเรียน เพื่อติดตามข่าวสารจากครูประจำชั้น โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองเพียง 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้น...

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

07 พ.ค. 2564 0 87

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามใบรายชื่อ แล้ว Scan QR Code เข้ากลุ่ม Line ประจำห้องเรียน เพื่อติดตามข่าวสารจากครูประจำชั้น โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองเพียง 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้น...

รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
รายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

07 พ.ค. 2564 0 123

ขอความกรุณาท่านผู้ปกครองตรวจสอบรายชื่อนักเรียนตามใบรายชื่อ แล้ว Scan QR Code เข้ากลุ่ม Line ประจำห้องเรียน เพื่อติดตามข่าวสารจากครูประจำชั้น โดยอนุญาตให้ผู้ปกครองเพียง 1 ท่านต่อนักเรียน 1 คนเท่านั้น...

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

09 เม.ย. 2564 0 148

ทางโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบเกี่ยวกับกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ทุกระดับชั้น วันที่ 17 พฤษภาคม 2564

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

09 เม.ย. 2564 0 129

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน โดยโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

08 เม.ย. 2564 0 115

***รายงานตัว ในวันศุกร์ ที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 09.00 น.*** [ แนวการเรียน : ห้อง 1 = วิทย์-คณิต / ห้อง 2 = อังกฤษ์-ไทย / ห้อง 3 = อังกฤษ์-ไทย / ห้อง 4 = พละ-ดนตรี ] ให้นักเรียนปฏิบัติตามวันและเวลาดังกล่าวที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

1
^