(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

แนวทางการจัดการศึกษา


ปรัชญา
การศึกษาต้องพร้อมซึ่งความดี ความรู้ มีความสุข
ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรง และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด


 

คำขวัญ
วิชาการเป็นเลิศ     ก่อเกิดคุณธรรม
เด่นล้ำวินัย    มีใจนักกีฬา


 

คติพจน์
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
(คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)


 

วิสัยทัศน์
สถานศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
ส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ภายใต้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 

พันธกิจ
        1.    ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนบนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรม
    
    2.    ส่งเสริม สนับสนุน  จัดหาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา
        3.    จัดหา  ปรับปรุง  ซ่อมแซม  และพัฒนาสื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
        4.    ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าประสงค์
        1.    ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
    
    2.    ผู้เรียนมีคุณภาพ
        3.    บุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
        4.    สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรม  และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่เพียงพอ
                และเหมาะสม

        5.    สถานศึกษามีอาคาร สถานที่ และสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เพียงพอและเหมาะสม
        6.    สถานศึกษามีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

แผนยุทธศาสตร์
        1.    การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน
    
    2.    การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
        3.    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
        4.    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สื่อ  นวัตกรรม  และสารสนเทศทางการศึกษา
        5.    การพัฒนาอาคารสถานที่
        6.    การพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


 
^