(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  ดร.อุเทน วางหา

  ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  นายสุภรัตน์ อินทรสมบูรณ์

  ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการ

 • thumbnail

  นางวรลักษณ์ จาตุรพันธ์

  ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริหาร

 • thumbnail

  น.ส.อรอนงค์ อุ่นแก้ว

  ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง

^