(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ

  นายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายวิรัช แตงเอี่ยม

  รองนายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายสมชาติ มารุ่งเรือง

  รองนายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายกำจัด เบี้ยวบังเกิด

  ที่ปรึกษานายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายพันธ์ศักดิ์ ภูธรใจ

  เลขานุการนายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายสุชาติ เบี้ยบังเกิด

  เลขานุการนายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายภัทรพงษ์ เสตะกัณณะ

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

^