(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

คณะครูระดับประถมศึกษา

 • thumbnail

  นางจิตติมา ซื่อดี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.1)

 • thumbnail

  น.ส.สุพรรษา เบี้ยวบังเกิด

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

 • thumbnail

  น.ส.ศศิธร ตั้นหุ้ย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3

 • thumbnail

  นายวาเลนไทม์ เอี้ยงชะอุ่ม

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4

 • thumbnail

  นายเอนก ใจอารีย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5

 • thumbnail

  นางนิศาวรรณ บุญประเสริฐภิญโญ

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางกันยุมา อินทร์เขียว

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นายศุภรัฐ ใช้ทอง

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางนิ่มอนงค์ อยู่ทรง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.2)

 • thumbnail

  น.ส.นุจรี คำเวียง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2

 • thumbnail

  น.ส.พฤกษา ปัญญาธงชัย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3

 • thumbnail

  นางชยาภรณ์ แฟงเอม

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ลักขณา จิตต์น้ำใจ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

 • thumbnail

  นายณัฐภัทร สุวรรณปาน

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.รัชภร ธรรศโสภณ

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.แก่นนภา ชูพูล

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.3)

 • thumbnail

  น.ส.ชญานิษฐ์ รักการดี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2

 • thumbnail

  น.ส.ธัญรดี จิตอุดมสุข

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 3

 • thumbnail

  นางวัลยา จำปาเทศ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ศิณิสา ตั๊งสมบุญ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5

 • thumbnail

  นางทิพย์สุคนธ์ คอนเอม

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นายทินกร คุณชมภู

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  น.ส.ปาลิตา เทียนทอง

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ ศิริปักมานนท์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.4)

 • thumbnail

  นายสราวุธ ติ่งคล้าย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2

 • thumbnail

  นายพสิษฐ์ กุศลธรรมรัตน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 3

 • thumbnail

  น.ส.นุชนาฎ กุลภัทร์แสงทอง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 4

 • thumbnail

  น.ส.อัญญารัตน์ ภู่ทอง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 5

 • thumbnail

  นางสุมน โปษยกฤต

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  น.ส.จารุวรรณ ชุมปัญญา

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  น.ส.รินดา จิตต์น้ำใจ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.5)

 • thumbnail

  น.ส.ศิรินภัส ชมปรารภ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3

 • thumbnail

  น.ส.โชติกา ปิยวัฒนา

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ศกลวรรณ เอี่ยมภักตร์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2

 • thumbnail

  น.ส.ชนัตถ์โสภิณ คณินพิพัฒน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5

 • thumbnail

  น.ส.ชนกานต์ ระวีสวัสดิ์

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นางรัชนี ปิยางสุ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.6)

 • thumbnail

  นางจรัส ปรีเปรมโอน

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

 • thumbnail

  นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 3

 • thumbnail

  น.ส.กุสุมา วงษา

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ปาริฉัตร สารพัฒน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5

 • thumbnail

  นายธนิต ปรีเปรมโอน

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.กฤตภาส ตีรมาโนช

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

^