(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

 • thumbnail

  นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • คณะผู้บริหารสถานศึกษา

  • thumbnail

   น.ส.ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • thumbnail

   น.ส.ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายปกครอง

  • thumbnail

   นายสุภรัตน์ อินทรสมบูรณ์

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริการ

  • thumbnail

   น.ส.ณัฐนันท์ทร สุวรรณชาศรี

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร

  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ

   นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายวิรัช แตงเอี่ยม

   รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายบพิตร อินทรสมบูรณ์

   รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายสมชาติ มารุ่งเรือง

   รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายพีระพงษ์ สิมิวณิชย์

   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

  • thumbnail

   นายสุชาติ เบี้ยบังเกิด

   เลขานุการนายกเทศมนตรี

  • thumbnail

   นายวันชัย กฤษฎาธาร

   เลขานุการนายกเทศมนตรี

  • thumbnail

   นางสาวชนิดาภา นิลภูศรี

   ปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นางสาวศุภิสรา มะแซ

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา

  คณะครูระดับอนุบาล

  • thumbnail

   นางฐิติรัตน์ ไพศาล

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1)

  • thumbnail

   น.ส.รชยา ใช้ทอง

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2

  • thumbnail

   น.ส.มยุรี ศรีมันตะ

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3

  • thumbnail

   น.ส.พิชชากานต์ ขุนทรง

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4

  • thumbnail

   น.ส.สิรภากรณ์ โตเพ็ชร

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2)

  • thumbnail

   นางวรลักษณ์ จาตุรพันธ์

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 2

  • thumbnail

   น.ส.ปุญชรัสมิ์ ไชยชนะ

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 3

  • thumbnail

   นางชญานิศ คงดารา

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 4

  • thumbnail

   นางลิรารัตน์ จันทะคูณ

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3)

  • thumbnail

   น.ส.สายหยุด เลาหบุตร

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 2

  • thumbnail

   น.ส.รัตนาวดี พรพงศ์ไพศาล

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 3

  • thumbnail

   น.ส.ณัฐนิชา เปรมศรี

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 4

  • thumbnail

   น.ส.สุพรรษา ฮีสวัสดิ์

   ครูพิเศษประจำชั้นอนุบาล

  • thumbnail

   นางรุ่งทิพย์ มุ่งแฝงกลาง

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   นางสายใจ พิกุลณี

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   น.ส.เกศิณี เสือเดช

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   น.ส.ศุภรดา แสนสมบัติ

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   น.ส.ภัทรสุดา กุ่ยสาคร

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  คณะครูระดับประถมศึกษา

  • thumbnail

   นางจิตติมา ซื่อดี

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.1)

  • thumbnail

   น.ส.ยศวดี โพธิ์ทองนาค

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

  • thumbnail

   น.ส.ศศิธร ตั้นหุ้ย

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3

  • thumbnail

   น.ส.นรินทร์ธร ชามนตรี

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4

  • thumbnail

   นายเอนก ใจอารีย์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5

  • thumbnail

   น.ส.จารุวรรณ ชุมปัญญา

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   นายสหรัฐ การบรรจง

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   นางนิ่มอนงค์ อยู่ทรง

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.2)

  • thumbnail

   น.ส.นุจรี คำเวียง

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2

  • thumbnail

   น.ส.พฤกษา ปัญญาธงชัย

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3

  • thumbnail

   นางชยาภรณ์ แฟงเอม

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4

  • thumbnail

   น.ส.ลักขณา จิตต์น้ำใจ

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 5

  • thumbnail

   น.ส.รัชภร ธรรศโสภณ

   ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   น.ส.เบญญทิพย์ คำสิม

   ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   น.ส.แก่นนภา ชูพูล

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.3)

  • thumbnail

   น.ส.ณัฐณิชา สังข์ทอง

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2

  • thumbnail

   น.ส.ธัญรดี จิตอุดมสุข

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 3

  • thumbnail

   นางวัลยา จำปาเทศ

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 4

  • thumbnail

   น.ส.พิสมัย สุขเกษมสุนทร

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5

  • thumbnail

   นายณัฐภัทร สุวรรณปาน

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   น.ส.ปาลิตา เทียนทอง

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   นายสุทัศน์ ศิริปักมานนท์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.4)

  • thumbnail

   นายวาเลนไทม์ เอี้ยงชะอุ่ม

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2

  • thumbnail

   นายพสิษฐ์ กุศลธรรมรัตน์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 3

  • thumbnail

   น.ส.นุชนาฎ กุลภัทร์แสงทอง

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 4

  • thumbnail

   น.ส.ปวริศา แก้วมุก

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 5

  • thumbnail

   นางกันยุมา อินทร์เขียว

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • thumbnail

   น.ส.ชนกานต์ ระวีสวัสดิ์

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • thumbnail

   น.ส.รินดา จิตต์น้ำใจ

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.5)

  • thumbnail

   น.ส.ศกลวรรณ เอี่ยมภักตร์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2

  • thumbnail

   นายพัชรากร นาคกล่ำ

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3

  • thumbnail

   น.ส.ศศิวิมล เชื้อจีน

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 4

  • thumbnail

   น.ส.ชนัตถ์โสภิณ คณินพิพัฒน์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5

  • thumbnail

   นายสราวุธ ติ่งคล้าย

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • thumbnail

   น.ส.กชนิภา พึ่งเพาะปลูก

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • thumbnail

   นางรัชนี ปิยางสุ

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.6)

  • thumbnail

   นางจรัส ปรีเปรมโอน

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

  • thumbnail

   นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 3

  • thumbnail

   น.ส.วราภรณ์ นาคเลื่อมใส

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4

  • thumbnail

   น.ส.ปาริฉัตร สารพัฒน์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.ต.กฤตภาส ตีรมาโนช

   ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • thumbnail

   นายทินกร คุณชมภู

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  คณะครูระดับมัธยมศึกษา

  • thumbnail

   น.ส.พรสวรรค์ ชินวงค์

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.1)

  • thumbnail

   น.ส.กุสุมา วงษา

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

  • thumbnail

   น.ส.วิชุตา สว่างจิต

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3

  • thumbnail

   น.ส.วันดี กุลภัทร์แสงทอง

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4

  • thumbnail

   นายสมบัติ แฟ้มคลองขอม

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   น.ส.วันวิสาข์ จั่นจินดา

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.2)

  • thumbnail

   นางนันทวรรณ อ่วมเกตุ

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.ต.บุญนิธิ คัสกุล

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3

  • thumbnail

   น.ส.สุอารีย์ พันหุ่น

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4

  • thumbnail

   นายภัทรพัฒน์ ชัยภาคภูมิ

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   นายสมปอง พงษ์สุทธิโสภา

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   น.ส.สมบูรณ์ พิลาแดง

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.3)

  • thumbnail

   น.ส.ศศิประภา พิมสาร

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

  • thumbnail

   น.ส.วิรัญญา สำพันธมิตร

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3

  • thumbnail

   น.ส.อรอนงค์ อุ่นแก้ว

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4

  • thumbnail

   น.ส.อรัญญา เนื่องผาสุข

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   น.ส.พรหมพร บุญชู

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   นายอุเทน วางหา

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ครูภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

   Miss Fe De Barras Ereno

   ครูสอนภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

   Mr.Sheril Austero Oquendo

   ครูสอนภาษาต่างประเทศ

  เจ้าหน้าที่และบุคลากร

  • thumbnail

   น.ส.ฐิตารีย์ กอแก้วบริสุทธิ์

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   น.ส.ทักษพร คุ้มรุ่งเรือง

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   น.ส.นันทกา สกลเกียรติ

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   นายนรินทร์ หรรษา

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   นายณพล เนื่องผาสุข

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  ^