(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

 • thumbnail

  น.ส.สิรภากรณ์ โตเพ็ชร

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2)

  • thumbnail

   น.ส.นันท์ฐิมาศ บุญยงค์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5

  • thumbnail

   นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • thumbnail

   นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • thumbnail

   น.ส.กัญญารัตน์ จาตะเสม

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4

  คณะผู้บริหารสถานศึกษา

  • thumbnail

   น.ส.ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  • thumbnail

   น.ส.ชาลินี กิจรุ่งเรืองกุล

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายปกครอง

  • thumbnail

   นายสุภรัตน์ อินทรสมบูรณ์

   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริการ

  • thumbnail

   ดร.อุเทน วางหา

   ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการ

  • thumbnail

   น.ส.อรอนงค์ อุ่นแก้ว

   ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหาร

  คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ

   นายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายวิรัช แตงเอี่ยม

   รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายบพิตร อินทรสมบูรณ์

   รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายสมชาติ มารุ่งเรือง

   รองนายกเทศมนตรีเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นางสาวชนิดาภา นิลภูศรี

   ปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายเจษฎา จิราสุคนธ์

   รองปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นายอัครเดช สอนประสิทธิ์

   รองปลัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

  • thumbnail

   นางสาวศุภิสรา มะแซ

   ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

  คณะครูระดับอนุบาล

  • thumbnail

   นางฐิติรัตน์ ไพศาล

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1)

  • thumbnail

   น.ส.รชยา ใช้ทอง

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2

  • thumbnail

   น.ส.มยุรี ศรีมันตะ

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3

  • thumbnail

   น.ส.พิชชากานต์ ขุนทรง

   ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4

  • thumbnail

   น.ส.สิรภากรณ์ โตเพ็ชร

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2)

  • thumbnail

   นางวรลักษณ์ จาตุรพันธ์

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 2

  • thumbnail

   น.ส.ปุญชรัสมิ์ ไชยชนะ

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 3

  • thumbnail

   นางชญานิศ คงดารา

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 4

  • thumbnail

   นางลิรารัตน์ จันทะคูณ

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3)

  • thumbnail

   น.ส.สายหยุด เลาหบุตร

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 2

  • thumbnail

   น.ส.รัตนาวดี พรพงศ์ไพศาล

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 3

  • thumbnail

   น.ส.ณัฐนิชา เปรมศรี

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 4

  • thumbnail

   นางสายใจ พิกุลณี

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   น.ส.เกศิณี เสือเดช

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   น.ส.ศุภรดา แสนสมบัติ

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   น.ส.พัชราพร เผือกทอง

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   น.ส.เปรมสินี ภู่สุด

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  • thumbnail

   น.ส.พัชรินทร์ ภาษีดา

   บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

  คณะครูระดับประถมศึกษา

  • thumbnail

   นางจิตติมา ซื่อดี

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.1)

  • thumbnail

   น.ส.พูนทรัพย์ ปรีเปรมโอน

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

  • thumbnail

   น.ส.พิศมัย สุขเกษมสุนทร

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3

  • thumbnail

   นางชยาภรณ์ แฟงเอม

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4

  • thumbnail

   นายเอนก ใจอารีย์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5

  • thumbnail

   นายสหรัฐ การบรรจง

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   น.ส.ปาลิตา เทียนทอง

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   น.ส.ธัญรดี จิตอุดมสุข

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.2)

  • thumbnail

   น.ส.นุจรี คำเวียง

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2

  • thumbnail

   น.ส.พฤกษา ปัญญาธงชัย

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3

  • thumbnail

   น.ส.ศศิธร ตั้นหุ้ย

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4

  • thumbnail

   นางกันยุมา อินทร์เขียว

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 5

  • thumbnail

   นายณัฐภัทร สุวรรณปาน

   ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   นายอนพัท กฤตอรุณ

   ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   น.ส.แก่นนภา ชูพูล

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.3)

  • thumbnail

   น.ส.กวินทรา จินดาวงศ์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2

  • thumbnail

   น.ส.ศุภนิดา กลั่นกล้า

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 3

  • thumbnail

   นางวัลยา จำปาเทศ

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 4

  • thumbnail

   นายภัทรพัฒน์ ชัยภาคภูมิ

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   นายรพีพงษ์ วงษ์สอาด

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   น.ส.นันท์ฐิมาศ บุญยงค์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5

  • thumbnail

   นายสุทัศน์ ศิริปักมานนท์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.4)

  • thumbnail

   นายวาเลนไทม์ เอี้ยงชะอุ่ม

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.ต.พสิษฐ์ กุศลธรรมรัตน์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 3

  • thumbnail

   น.ส.นุชนาฎ กุลภัทร์แสงทอง

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 4

  • thumbnail

   น.ส.ชนัตถ์โสภิณ คณินพิพัฒน์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 5

  • thumbnail

   นายธาดาพงศ์ อินตาล

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • thumbnail

   น.ส.รัชภร ธรรศโสภณ

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

  • thumbnail

   นางรัชนี ปิยางสุ

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.5)

  • thumbnail

   น.ส.ศกลวรรณ เอี่ยมภักตร์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2

  • thumbnail

   น.ส.ปาริฉัตร สารพัฒน์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3

  • thumbnail

   นายทศพร จีนสมุทร

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 4

  • thumbnail

   นางจรัส ปรีเปรมโอน

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5

  • thumbnail

   นายสราวุธ ติ่งคล้าย

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • thumbnail

   นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

  • thumbnail

   นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.6)

  • thumbnail

   น.ส.ปวริศา แก้วมุก

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

  • thumbnail

   น.ส.วิรัญญา สำพันธมิตร

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 3

  • thumbnail

   น.ส.วานิสสา แก้วฉลวย

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4

  • thumbnail

   นายพัชรากร แก้วกล่ำ

   ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5

  • thumbnail

   นายทินกร คุณชมภู

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  • thumbnail

   น.ส.ชนกานต์ ระวีสวัสดิ์

   ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  คณะครูระดับมัธยมศึกษา

  • thumbnail

   น.ส.พรสวรรค์ ชินวงค์

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.1)

  • thumbnail

   น.ส.กุสุมา วงษา

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

  • thumbnail

   น.ส.ศศิวิมล เชื้อจีน

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3

  • thumbnail

   น.ส.วันดี กุลภัทร์แสงทอง

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4

  • thumbnail

   นายสมบัติ แฟ้มคลองขอม

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   น.ส.วิชุตา สว่างจิต

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   นายนภสินธุ์ มานิล

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  • thumbnail

   น.ส.วันวิสาข์ จั่นจินดา

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.2)

  • thumbnail

   น.ส.ลลิดา เดชสมบูรณ์รัตน์

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2

  • thumbnail

   ว่าที่ ร.ต.บุญนิธิ คัสกุล

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3

  • thumbnail

   น.ส.สุอารีย์ พันหุ่น

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4

  • thumbnail

   นายสมปอง พงษ์สุทธิโสภา

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   น.ส.กชนิภา พึ่งเพาะปลูก

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  • thumbnail

   น.ส.สมบูรณ์ พิลาแดง

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.3)

  • thumbnail

   น.ส.ศศิประภา พิมสาร

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

  • thumbnail

   นางนันทวรรณ อ่วมเกตุ

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3

  • thumbnail

   น.ส.อรอนงค์ อุ่นแก้ว

   ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4

  • thumbnail

   น.ส.พรหมพร บุญชู

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   นายอุเทน วางหา

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   นายอนุสรณ์ จันทร์เปรียง

   ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  • thumbnail

   นายกฤตภาส ตีรมาโนช

  ครูภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

   Mariz R. Carreon

   ครูสอนภาษาต่างประเทศ

  • thumbnail

   Karl Louie Pascual

   ครูสอนภาษาต่างประเทศ

  เจ้าหน้าที่และบุคลากร

  • thumbnail

   น.ส.ปณตพร แก้วบริสุทธิ์

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   น.ส.ทักษพร คุ้มรุ่งเรือง

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   น.ส.นันทกา สกลเกียรติ

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   น.ส.จารุวรรณ ชุมปัญญา

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   นายนรินทร์ หรรษา

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   นายณพล เนื่องผาสุข

   พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • thumbnail

   นายประเดิม แก้วบริสุทธิ์

   นักการภารโรง

  • thumbnail

   นายพนม แก้วดี

   นักการภารโรง

  • thumbnail

   น.ส.วันทนีย์ ทองสุขา

   นักการภารโรง

  • thumbnail

   นายชโลธร รอดคลองตัน

   นักการภารโรง

  ^