(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

Personnel

คณะผู้บริหารสถานศึกษา

 • thumbnail

  น.ส.ทรายทิพย์ ธีระเดชพงศ์

  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • thumbnail

  ดร.อุเทน วางหา

  ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ

 • thumbnail

  น.ส.ปุญชรัสมิ์ ไชยชนะ

  ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายบริการ

 • thumbnail

  นายสุภรัตน์ อินทรสมบูรณ์

  ครู รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายปกครอง

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายนิวัฒน์ ขวัญบุญ

  นายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายวิรัช แตงเอี่ยม

  รองนายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายสมชาติ มารุ่งเรือง

  รองนายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายกำจัด เบี้ยวบังเกิด

  ที่ปรึกษานายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายพันธ์ศักดิ์ ภูธรใจ

  เลขานุการนายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายสุชาติ เบี้ยบังเกิด

  เลขานุการนายก ทม.กระทุ่มแบน

 • thumbnail

  นายภัทรพงษ์ เสตะกัณณะ

  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

คณะครูระดับอนุบาล

 • thumbnail

  นางฐิติรัตน์ ไพศาล

  ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1)

 • thumbnail

  น.ส.รชยา ใช้ทอง

  ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 2

 • thumbnail

  น.ส.เบญญทิพย์ คำสิม

  ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 3

 • thumbnail

  น.ส.พิชชากานต์ ขุนทรง

  ครูประจำชั้นอนุบาล 1 / 4

 • thumbnail

  น.ส.สิรภากรณ์ โตเพ็ชร

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2)

 • thumbnail

  นางกนกกร ระเบียบ

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 2

 • thumbnail

  นางชญานิศ คงดารา

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 3

 • thumbnail

  น.ส.ศุภากร เทียนกระจ่าง

  ครูประจำชั้นอนุบาล 2 / 4

 • thumbnail

  นางลิรารัตน์ จันทะคูณ

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 3)

 • thumbnail

  น.ส.สายหยุด เลาหบุตร

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 2

 • thumbnail

  น.ส.วันทนีย์ ชัชวาลย์

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 3

 • thumbnail

  น.ส.พวงเพชร บุญมางาม

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3 / 4

 • thumbnail

  น.ส.สุพรรษา ฮีสวัสดิ์

  ครูพิเศษประจำชั้นอนุบาล

 • thumbnail

  นางรุ่งทิพย์ มุ่งแฝงกลาง

  บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

 • thumbnail

  นางสายใจ พิกุลณี

  บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

 • thumbnail

  น.ส.เกศิณี เสือเดช

  บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

 • thumbnail

  น.ส.ศุภรดา แสนสมบัติ

  บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

 • thumbnail

  น.ส.ภัทรสุดา กุ่ยสาคร

  บุคลากรสนับสนุนการสอนระดับปฐมวัย

คณะครูระดับประถมศึกษา

 • thumbnail

  นางจิตติมา ซื่อดี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.1)

 • thumbnail

  น.ส.สุพรรษา เบี้ยวบังเกิด

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 2

 • thumbnail

  น.ส.ศศิธร ตั้นหุ้ย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 3

 • thumbnail

  นายวาเลนไทม์ เอี้ยงชะอุ่ม

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 4

 • thumbnail

  นายเอนก ใจอารีย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 / 5

 • thumbnail

  นางกันยุมา อินทร์เขียว

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นายศุภรัฐ ใช้ทอง

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นางนิ่มอนงค์ อยู่ทรง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.2)

 • thumbnail

  น.ส.นุจรี คำเวียง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 2

 • thumbnail

  น.ส.พฤกษา ปัญญาธงชัย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 3

 • thumbnail

  นางชยาภรณ์ แฟงเอม

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ลักขณา จิตต์น้ำใจ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5

 • thumbnail

  นายณัฐภัทร สุวรรณปาน

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.รัชภร ธรรศโสภณ

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.แก่นนภา ชูพูล

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.3)

 • thumbnail

  น.ส.ชญานิษฐ์ รักการดี

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 2

 • thumbnail

  น.ส.ธัญรดี จิตอุดมสุข

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 3

 • thumbnail

  นางวัลยา จำปาเทศ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ศิณิสา ตั๊งสมบุญ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / 5

 • thumbnail

  นายทินกร คุณชมภู

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  น.ส.ปาลิตา เทียนทอง

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นายสุทัศน์ ศิริปักมานนท์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.4)

 • thumbnail

  นายสราวุธ ติ่งคล้าย

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 2

 • thumbnail

  นายพสิษฐ์ กุศลธรรมรัตน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 3

 • thumbnail

  น.ส.นุชนาฎ กุลภัทร์แสงทอง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 4

 • thumbnail

  น.ส.อัญญารัตน์ ภู่ทอง

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / 5

 • thumbnail

  น.ส.จารุวรรณ ชุมปัญญา

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • thumbnail

  น.ส.รินดา จิตต์น้ำใจ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.5)

 • thumbnail

  น.ส.ศิรินภัส ชมปรารภ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 3

 • thumbnail

  น.ส.โชติกา ปิยวัฒนา

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ศกลวรรณ เอี่ยมภักตร์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 2

 • thumbnail

  น.ส.ชนัตถ์โสภิณ คณินพิพัฒน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5

 • thumbnail

  น.ส.ชนกานต์ ระวีสวัสดิ์

  ครูพิเศษประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นางสาวศุภลักษณ์ พึ่งเพาะปลูก

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

 • thumbnail

  นางรัชนี ปิยางสุ

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ป.6)

 • thumbnail

  นางจรัส ปรีเปรมโอน

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

 • thumbnail

  นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 3

 • thumbnail

  น.ส.กุสุมา วงษา

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 4

 • thumbnail

  น.ส.ปาริฉัตร สารพัฒน์

  ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 5

 • thumbnail

  นายธนิต ปรีเปรมโอน

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • thumbnail

  ว่าที่ ร.ต.กฤตภาส ตีรมาโนช

  ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

คณะครูระดับมัธยมศึกษา

 • thumbnail

  นายสมบัติ แฟ้มคลองขอม

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.1)

 • thumbnail

  น.ส.ปวริศา แก้วมุก

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 2

 • thumbnail

  น.ส.วิชุตา สว่างจิต

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 3

 • thumbnail

  น.ส.วันดี กุลภัทร์แสงทอง

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / 4

 • thumbnail

  น.ส.พรหมพร บุญชู

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  นายพิทักษ์พล ศรีไพบูลย์

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

 • thumbnail

  น.ส.สมบูรณ์ พิลาแดง

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2 (หัวหน้าสายชั้น ม.2)

 • thumbnail

  นางนันทวรรณ อ่วมเกตุ

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 2

 • thumbnail

  น.ส.วันวิสาข์ จั่นจินดา

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 3

 • thumbnail

  น.ส.สุอารีย์ พันหุ่น

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / 4

 • thumbnail

  น.ส.อรัญญา เนื่องผาสุข

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  นายภัทรพัฒน์ ชัยภาคภูมิ

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

 • thumbnail

  น.ส.จารุวรรณ มารุ่งเรือง

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 1 (หัวหน้าสายชั้น ม.3)

 • thumbnail

  น.ส.ศศิประภา พิมสาร

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 2

 • thumbnail

  น.ส.วิรัญญา สำพันธมิตร

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 3

 • thumbnail

  น.ส.พรสวรรค์ ชินวงค์

  ครูที่ปรึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / 4

 • thumbnail

  น.ส.อรอนงค์ อุ่นแก้ว

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 • thumbnail

  นายสมปอง พงษ์สุทธิโสภา

  ครูพิเศษสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  Miss Fe De Barras Ereno

  ครูสอนภาษาต่างประเทศ

 • thumbnail

  Mr.Sheril Austero Oquendo

  ครูสอนภาษาต่างประเทศ

เจ้าหน้าที่และบุคลากร

 • thumbnail

  น.ส.ฐิตารีย์ กอแก้วบริสุทธิ์

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • thumbnail

  น.ส.ทักษพร คุ้มรุ่งเรือง

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • thumbnail

  น.ส.นันทกา สกลเกียรติ

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • thumbnail

  นายนรินทร์ หรรษา

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

 • thumbnail

  นายณพล เนื่องผาสุข

  พนักงานจ้างตามภารกิจ

^