(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

แนวทางการจัดการศึกษา


ปรัชญา
การศึกษาต้องพร้อมซึ่งความดี ความรู้ มีความสุข ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย
มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด


 

คำขวัญ
วิชาการเป็นเลิศ     ก่อเกิดคุณธรรม
เด่นล้ำวินัย    มีใจนักกีฬา


 

คติพจน์
วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ
(คนล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)


 

วิสัยทัศน์
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
เป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้
มุ่งส่งเสริมเด็กและผู้เรียนสู่สมรรถนะที่เป็นเลิศ
น้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน


 

พันธกิจ
        1.    พัฒนาเด็กและผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรการศึกษา มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
               บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และน้อม
นำศาสตร์พระราชาสู่การดำรงชีวิต
        2.    ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเชี่ยวชาญ
               ตามมาตรฐานวิชาชีพ

        3.    พัฒนาสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ และอาคารสถานที่ให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
        4.    จัดหาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา ที่เสริมสร้างการจัดการเรียนรู้ และ
               ระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ

        5.    พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ
               ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

เป้าประสงค์
        1.    เด็กและผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
    
    2.    เด็กและผู้เรียนมีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถตามมาตรฐานตัวชี้วัดและ
               สมรรถนะของหลักสูตร และมุ่งสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพ

        3.    เด็กและผู้เรียนมีสุขอนามัยที่ดี และปลอดภัยจากสิ่งเสพติด
        4.    สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
        5.    ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพสู่
               ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

        6.    สถานศึกษามีสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษาที่เพียงพอและทันสมัย
        7.    สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
        8.    สถานศึกษามีโครงสร้างพื้นฐาน อาคารเรียนที่สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
        9.    สถานศึกษามีการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
               ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

แผนยุทธศาสตร์
        1.    การพัฒนาคุณภาพเด็กและผู้เรียน
    
    2.    การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
        3.    การพัฒนาสื่อ  เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา
        4.    การพัฒนาแหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อม อาคารและสถานที่
        5.    การส่งเสริมการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
 
^