(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)

ข้อมูลโรงเรียน


 
ประวัติความเป็นมา

    
    
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) ป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นแหล่งศึกษาด้านความรู้ในระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีเขตพื้นที่บริการในตำบลตลาดกระทุ่มแบน
    
    ภายใต้คำขวัญของโรงเรียน คือ "วิชาการเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณธรรม เด่นล้ำวินัย มีใจนักกีฬา"
    
    แต่เดิมนั้นยังมิได้สังกัดเทศบาลขึ้นอยู่กับกระทรวงธรรมการ  เปิดเรียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2464          โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดดอนไก่ดี เป็นสถานที่เรียน เปิดเรียนเป็นแห่งที่ 2 ของอำเภอกระทุ่มแบนและเป็นแห่งที่ 3 ของจังหวัดสมุทรสาคร ในสมัยนั้นพระภิกษุญาติ พุ่มพันธ์ เป็นครูใหญ่ มีนักเรียนไม่มาก การศึกษาค่อยเจริญขึ้นตามลำดับ  ต่อมาตำบลตลาดกระทุ่มแบนได้ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล โรงเรียน และทรัพย์สินจึงขึ้นอยู่ในความดูแลของเทศบาลแต่ครูยังสังกัดเดิม  ต่อมาได้มีการโอนครูเข้าสังกัดเทศบาลแล้วโอนกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จนถึง พ.ศ.2506  ครูได้โอนเข้าสังกัดเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน มาจนถึงทุกวันนี้
        โรงเรียนวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) หมายถึง สถานที่ที่ให้ความรู้ สร้างโดยพระครูสังวรศีลวัตร(อาจ) เจ้าอาวาสวัดดอนไก่ดีพระสมุทรคุณาจารย์ (พระครูฮะ จันทสร) และประชาชนตั้งอยู่ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดพระนครธนบุรี มณฑลนครชัยศรี ครั้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2487 ทางราชการได้ยุบจังหวัดพระนครธนบุรี รวมเป็นจังหวัดนครกรุงเทพธนบุรี โรงเรียนสังกัดกองการประถมศึกษาประชาบาล กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ ในปัจจุบัน)
        วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2506 โรงเรียนได้ถูกตัดขาดจากสังกัดเดิม มาสังกัดเทศบาลตำบลตลาดกระทุ่มแบน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ใช้ชื่อว่า
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี   (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)
        ที่มาของคำว่า เทศบาล ที่เติมลงในชื่อ โรงเรียนวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)มายถึง สังกัดเทศบาลตำบลกระทุ่มแบน ต่อมายกฐานะเป็นเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน กรมส่งเสริมการปกครอง  ท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบันอยู่ที่ 443/14 ถนนเทศบาล 3 ซอย 2 ตำบลตลาดกระทุ่มแบน    อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110 โทรศัพท์ 0 3447 1686 เป็นที่ดินของ        วัดดอนไก่ดี ที่มอบให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนจำนวน 4 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวาและในปัจจุบันได้รับ     มอบที่ดินจากทางวัดดอนไก่ดีเพิ่มขึ้น โดยมีพื้นที่ จำนวน 5 ไร่ 3 งาน13 ตารางวา 
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ

        โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฏรวิทยา) ตั้งอยู่เลขที่ 443/14 ถนนเทศบาล3ซอย2  ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งอยู่ระหว่างวัดดอนไก่ดีและโรงพยาบาล กระทุ่มแบน อยู่ห่างจากสำนักงานเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน ประมาณ 1.8 กิโลเมตร อยู่ติดกับโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร
        โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) มีพื้นที่
4 ไร่ 2 งาน 97 ตารางวา โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
            -  ทิศเหนือติดกับวัดดอนไก่ดีและแม่น้ำท่าจีน
            -  ทิศใต้ติดกับถนนรถยนต์สายไปวัดอ่างทอง
            -  ทิศตะวันออกติดกับถนนรถยนต์แยกเข้าวัดดอนไก่ดีและโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
            -  ทิศตะวันตกติดกับโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”


ลักษณะของชุมชนบริเวณโรงเรียน

          โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี  (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) เป็นชุมชนเมืองในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน รอบๆ โรงเรียนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ประชาชนประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างทั่วไป รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม รับราชการ ทำสวนผลไม้ ทำสวนกล้วยไม้ ทำเครื่องลายครามและเครื่องเบญจรงค์ นักเรียนที่รับบริการ มีทั้งในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล ทำให้สภาพสังคมอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน ประกอบด้วย 6 ชุมชน คือ ชุมชนตลาดกระทุ่มแบน ชุมชนท่าใหม่ ชุมชนแป๊ะกง ชุมชนประตูน้ำอ่างทอง ชุมชนศาลหลวงตาทองและชุมชนดอนไก่ดี

ลักษณะสิ่งแวดล้อม


        โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี (สังวรจันทสรราษฎรวิทยา) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการขยายตัวของเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จึงจัดอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม เช่น การเน่าเสียของแม่น้ำท่าจีนและคลองภาษีเจริญ ซึ่งจัดอยู่ในโครงการแก้มลิง การก่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นแบบหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากมีประชากรเป็นจำนวนมากและมีอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพิ่มขึ้น


ต้นไม้ประจำโรงเรียน


ต้นกัลปพฤกษ์


 
ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
 
        นางฟ้า  เป็นตราสัญลักษณ์ประจำเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน
        ดอกกระทุ่ม  เป็นดอกไม่้ที่มีในท้องถิ่นเดิม
  
สีประจำโรงเรียน
ขาว  -  ชมพู
 
             สีขาว  แสดงถึง ความเด่นล้ำวินัย
        สีชมพู  แสดงถึง การศึกษาเป็นเลิศ
 


^